SUZBIJANJE VOLOVODA U USEVU SUNCOKRETU

Suncokret je ratarska biljka koja nema velike zahteve jer dobro iskorištava vodu i hranjive materije iz dubljih slojeva zemljišta.  Pri tom, tolerantan je na sušu, a postiže i stabilne i relativno visoke prinose.  Proizvodnja suncokreta je i profitabilna jer je potreban mali utrošak semena, proizvodnja je potpuno mehanizovana, a pri tom se odlikuje i velikom tržišnošću. 

U našim agroekološkim uslovima, mogu da se postignu visoki i stabilni prinosi pod uslovom da se poštuje agrotehnika jer je upravo ona presudan faktor u pojavi volovoda.

Volovod je parazitna cvetnica iz roda Orobanche (postoji oko 157 vrsta), i pripada ekonomski najznačajnijim parazitima suncokreta.  Najviše je prisutna vrsta Orobanche cumanaSimptomi prisustva parazita manifestuju se zaostajanjem u porastu suncokreta, formiranjem manjih glava, često sa šturim zrnima.

Ovaj parazit prilagođen je životu na račun domaćina.  Njegovo stablo je jednostavno, nerazgranato, roze ili žute boje, lišće bez hlorofila. Na jednoj biljci može se formirati do 50.000 semena,  što govori  o visokom infekcionom potencijalu ovog parazita.  Optimalna temperatura za klijanje je između 15 i 25 stepeni,  pri vlažnosti zemljišta 70 - 85%.  Volovod prezimljava u obliku semena i u povoljnim uslovima, nakon klijanja, dolazi u kontakt sa biljkom domaćinom i u stanicama provodnih sudova formira sisaljke, pomoću kojih crpi biljku na kojoj parazitira.  Suncokret joj je jedna od omiljenih biljki.

 

Njegova pojava je posebno vezana za zemljišta lakšeg mehaničkog sastava, kiselijim zemljištima kao i u regionima  povoljnim  za gajenje suncokreta u kojima ova biljna vrsta često zauzima mesto u plodoredu. Javlja se svake godine  u  Bačkoj i Banatu, a u našem regionu to su Aleksa Šantić, Čonoplja, Svetozar Miletić, Stanišić… Njegova prva pojava na ovom području vezana je za promet semena suncokreta iz zaraženih područja koje su poljoprivredni proizvođači nabavljali. Najznačajniji faktor u širenju sitnog semena volovoda koje  je okom nevidljivo, jeste čovek (putem obrade zemljišta, zaraženim alatkama…), a nije zanemarljivo širenje i vetrom, vodom, đubrivom...

 Problem je veoma uočljiv u godinama kada je pojava volovoda nešto ranija i kada je drugi deo vegetacije sušniji.  Virulente rase i sojevi volovoda neprekidno se šire. 

Iako zaražava suncokret  još u proleće, volovod se pojavljuje iznad površine zemljišta tek nakon cvetanja suncokreta, kada je lisna masa najbujnija.   Zbog toga ga mnogi proizvođači ne primećuju sve dok se listovi domaćina potpuno ne osuše.  Međutim, brojni su proizvođači koji ni u vreme žetve, kada se volovod lakše uočava, ne mogu da prepoznaju ovu opasnu biljku.  Zbog toga i ne preduzimaju odgovarajuće mere kako bi sprečili njegovo pojavljivanje narednih godina.

U našem regionu, volovod na suncokretu javlja se svake godine, ali u različitom intenzitetu.  U godinama sa suvim prolećem ima ga mnogo više nego u godinama sa kišovitim prolećem.  Međutim, postoji velika razlika između lokaliteta u brojnosti volovoda,  učestalosti njegovog javljanja i štetama koje pričinjava.  Najveće štete su zabeležene tamo gde se uzgajaju hibridi suncokreta koji nisu otporni na volovod i gde se suncokret seje svake druge ili treće godine. 

 Najefikasniji način suzbijanja ovog parazita:

-setva je zdravog semena,

- uzgajanje otpornih ili tolerantnih hibrida suncokreta na volovod ,

- poštovanje plodoreda (na zaraženim lokalitetima deset godina ne treba sejati suncokret),

- mehaničke mere odnose se na obradu zemljišta, zatravljivanje, malčiranje žetvenim ostacima,

- biološke mere koje se preporučuju podrazumevaju korištenje živih organizama u njihovom suzbijanju (nematode, mikrobiološki agensi (patogene gljive i bakterije), mikotoksini (metaboliti gljiva) i više biljaka kompetitora,

 - mogućnost suzbijanja i hemijskim putem,  uz primenu odgovarajućih herbicida iz grupe imidazolinona ( optimalno vreme za primenu herbicida je faza trećeg do petog para listova )

U suzbijanju volovoda u suncokretu u okviru IMI tehnologija proizvođači primenjuju i herbicide Pulsar i Pulsar Plus i to:

 

1.Standardni Clearfield sistem proizvodnje suncokreta (Pulsar 40)

Hibridi u kojima se može primenjivati su isključivo Clearfield hibridi suncokreta

Hibridi : Pegaz, NS Taurus…

 

2.Unapređeni Clearfield sistem proizvodnje suncokreta u kojoj se primenjuje Pulsar plus

Hibridi u kojima se može primeniti Pulsar plus su isključivo Clearfield Plus hibridi

Hibrid: NS Smaragd CLP

 

Ovaj parazit može da se pojavi i na otpornim hibridima, ali u daleko manjem broju nego na onim neotpornim.  Ako se na nekoj parceli pojavio volovod,  preporuka je da se napravi pauza u uzgoju suncokreta od najmanje pet do sedam godina. Kombinacijom ove dve mjere,  može se u potpunosti riješiti problem volovoda.  

U cilju preventive, neophodan je konstantan monitoring populacije volovoda, da bi se lakše i na vreme otkrilo prisustvo novih rasa parazita

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 21. 09. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi