Setva kukuruza

 

                  Setva kukuruza je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza.Kako bi se setva izvela kvalitetno potrebno je pravovremeno i kvalitetno obaviti predsetvenu pripremu zemljišta. Zemljište treba da je dobro usitnjeno, ravno i rastresito. Setva je kompleksna agrotehnička mera, sastoji se od više elemenata, vremena setve, dubine i gustine setv.Greške koje se učine u setvi samo delimično mogu da se poprave, ova agrotehnička mera ubraja se u najznačajnije u proizvodnji kukuruza.

                  Vreme setve uslovljeno je biološkim osobinama , agroekološkim uslovima određenog rejona kao i dužinom vegetacije odabranog hibrida i namenom kukuruza, za zrno ili za silažu.Kukuruz treba sejati u dovoljno zagrejano zemljište, sa setvom kukuruza se počinje kada se zemljište na dubini od 10 cm zagreje na 10 °C  .Ovakvi uslovi omogućavaju da uz dovoljno vlage, nicanje bude za petnaestak dana.

                   U našem regionu najveće površine pod kukuruzom poseju se  u periodu od 10.  do 30. aprila.Ukoliko zemljište nije dovoljno zagrejano seme bubri ali dugo ne klija, deo semena se zarazi gljivičnim oboljenjima ,usevi zbog toga mogu biti i proređeni.

                    Drugi nedostatak rane setve je eventualno oštećenje od kasnog mraza, te mnogi proizvođači izbegavaju ranu setvu.Rana setva ima i svojih prednosti, ranije sejani usevi ranije i niču, pa tako ranije i metliče, svilaju,pre  i dozrevaju, brže otpuštaju vlagu iz zrna , jer sazrevaju u toplijem periodu.Ovakvi usevi razvijaju snažan korenov sistem do sušnog perioda, te lakše podnose sušu.Iz ovih razloga setvu kukuruza treba počet u prvoj dekadi aprila , do kraja ovog meseca treba završiti setvu kukutuza. Setva hibrida pune vegetacije u maju mesecu je nesigurna, ako moramo sejati u maju treba sejati hibride kraće vegetacije.Kasna setva je rizična jer je može pratiti nedostatak vlageu zemljištu, što može produžiti klijanje kukuruza.

                    Dubina setve zavisi prvenstveno od tipa zemljišta, odnosno njegove vlažnosti.Pri normalnim uslovima vlažnosti na zemljištima tipa černozem kukuruz treba sejati na dubinu od 6cm, izuzetno 1 do 2 cm dublje.Na zemljištima teškog mehaničkog sastava, koja su vlažnija setva treba da je 1 do 2 cm plića.

                     Veoma važan činilac proizvodnje kukuruza je broj biljaka po hektaru, odnosno sklop. Gustina setve menjala se poslednjih nekoliko decenija , s tendencijom povećanja broja biljaka po hektaru.Tome je doprinela pojava novih hibrida koji podnose gušći  sklop.Pri izboru gustine treba se rukovoditi preporukama za konkretan hibrid, ali nipošto ne treba zanemariti i karakteristike plodnosti zemljišta i nivo ulaganja u đubrenje.Takođe, u suvim uslovima i na slabijim zemljištima treba planirati nešto manji sklop, i obrnuto.U uslovima navodnjavanja praktikuje se gušća setva, kao i kod proizvodnje silaže.

 

 

 

 

Autor: Jelena Ivan | Objavljeno: 24. 11. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi