Izbor parcele, plodored i osnovna obrada zemljišta za šećernu repu

 

                                Šećerna repa se sa manje ili više uspeha gaji na različitim tipovima zemljišta, ali evidentne su velike razlike u pogledu prinosa korena i sadržaja šećera na različitim parcelama pod šećernom repom.

                              Dobar izbor parcele za šećernu repu podrazumeva da je oranični sloj dubok i rastresit po dubini.Zemljište treba da je dobrih fizičkih osobina i strukturno.Poželjno je da je  dubina podzemne vode   veća od1,2 do 1,5m  dakle da parcela namenjena šečernoj repi nije ugrožena od  dejstav površinskih i podzemnih voda.Zbijena , teška , močvarna i hladna zemljišta nisu pogodna za gajenje šećerne repe.Na pravilno odabranoj parceli za gajenje šećerne repe koren je u mogućnosti da normalno prodire u dubinu i nesmetano se razvija

                            Plodored je izuzetno važan  u proizvodnji šećerne repe.Visoki i stabilni prinosi u velikoj meri zavise od plodoreda.Od plodoreda zavisi i zdravstveno stanje useva šećerne repe.Šećerna repa zahteva prioritet u odabiru preduseva da bi se na vreme izvršila kvalitetna osnovna obrada kao i intenzivno đubrenje.Mesto šećerne repe u plodoredu određuje se na osnovu kultura koje se gaje na gazdinstvu.Ozima pšenica,ozimi  ječam , soja i grašak su veoma dobri predusevi za šećernu repu.Dobar predusev šećernoj repi je i krompir, višegodišnje leguminoze i trave.Slabiji predusevi šećernoj repi su suncokret     i kukuruz. Stočna repa i uljana repica su neodgovarajući predusevi za ovu kulturu. Velika je greška gajiti šećernu repu u monokulturi. Za dobru proizvodnju šećerne repe treba je gajiti na istoj parceli tek svake pete, izuzetno svake četvrte godine.Za jedno gazdinstvo je preporuka da se pod šećernom repom nađe najviše 20% površina. Plodored je  jedan od važnih faktora za smanjenje zakorovljenosti parcela kao i smanjenje broja  štetočina i prouzrokovača bolesti .

                              Specifičnost obrade zemljišta za šećernu repu ogleda se u obezbeđenju optimalnih uslovaza razvoj korenovog sistema tokom celog vegetacionog perioda.Neophodno je da se obrada zemljišta izvede blagovremeno i kvalitetno.Ako se zemljište obrađuje u nepovoljnim uslovima,kada je suviše suvo ili preterano vlažno to dovodi dokvarenja strukture zemljišta.Sistem obrade treba prilagoditizemljišnim i klimatskim uslovima.Ako su predusevi šećrenoj repi strna žita obrada počinje ljuštenjem strništa na dubinu 12 do 15 cm.Kasnije se ore na dubinu 20 do 25 cm. Zatim sledi duboko oranje na dubinu30 do 40 cm.Najčešće se ljuštenje strništa obavlja tanjiračamaOre se oko mesec dana nakon ove prve obrade.Nakon prvog oranja sledi i drugo , dublje  takođe u momentu povoljnog stanja vlažnosti zemljišta, kada plastica puca a zemljište se rastresa. Pre oranja se zemljišta đubre, kako organskim tako i mineralnim đubrivima , a prema rezultatima agrohemijske  analize zemljišta.

 

Autor: Jelena Ivan | Objavljeno: 24. 11. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi