Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi od   većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Padavine koje su najavljene za naredni period, mogu uz visok procenat prisutva askospora  Venturia inaequalis  (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) kao i osetljivu fenofazu razvoja jabuke, dovesti do ostvarenja uslova za infekciju navedenim patogenom .

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, da pre najavljenih padavina urade tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida

a.m. ditianon - Delan 700 WG, Shanon 0,07% ili Galileo, Fiesta 0,75-1 kg/ha ili Alcoban0,5-0,75 kg/ha

+

a.m.   pirimetanil Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) u količini 1 l/ha

U zasadima u kojima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (prouz Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida za tu namenu.

 

Pored primene fungicida u zasadima sa simptomima pepelnice preporučuje se i mehaničko uklanjanje mladara.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 18. 04. 2021. u kategoriji pis