ISHRANA TOVNE JUNADI

Danas je tov junadi  jedna od  dve osnovne govedarske proizvodnje u našoj zemlji. Razvoj ove proizvodnje, pogodovala je veća potražnja goveđeg mesa na svetskom tržištu. Uzimajući kao kriterijum starost životinje na kraju tova, razlikuje se dve osnovne kategorije tovljenika:

  1. Mlada utovljena junad poznata kao “ beby beef“, koja kod nas sa 15 meseci dostižu težinu 420 – 450 kg. , dok u Americi je to 12 meseci i težine 250 – 450 kg.
  2. Starija utovljena junad starosti od 18 – 24 meseca sa težinom od 500 kg.

Da li će se toviti mlađa ili starija grla i od koje telesne mase , zavisi od cene stočne hrane i potražnje goveđeg mes. Kod nas najzastupljeniji tov je tov mlađih životinja, starosti od 12 – 15 meseci sa težinom od oko 450 – 500 kg.

Faktori koji utiču na tov su : rasa, pol, individualna svojstva, starost životinja , kao količina, kvalitet i sastav hrane. Pri izboru tovljenika, treba posvetiti veliku pažnju, jer od toga u mnogome zavisi  uspeh tova, kao i od učešća različitih hraniva u obrocima, pa tako delimo tov na tri tipa:

  1. Koncentrovani tip tova
  2. Polukoncentrovani tip tova
  3. Kabasti tip tova

                Koncentrovani tip tova  Ovakav tov junadi za prednost ima kraći tov, ishrana je jednostavna, potpuna automatizacija hranjenja. Sa druge strane negativni efekti ovakve ishrane su česti naduni, smanjen apetit, kisela indigestija. Kako bi se neželjene posledice otklonile,  potrebno je davati seno,  ječam, pšenične mekinje, suvi repin rezanac. Koriste se smeše koncentrata na bazi zrna kukuruza, kao osnovnog izvora energije. U intenzivnom tovu zrna žitarica učestvuju sa 60 – 70 %, proteinska hraniva sa mineralima i vitaminima čine 10 – 15 %, lucerkino brašno 5 – 15 %. Pored ovoga dobro je dodati i oko 1,5 – 2 kg sena.

                Polukoncentrovani tip tova  Ovo je tov sa ograničenim količinama koncentrovane i kabaste hrane. Prirast životinja je nešto niži, trajanje tova duže a utrošak hrane po jedinici prirasta veće u odnosu na koncentrovan tov.U koncentrovanom delu obroka žitarice su najzastupljenija hraniva, a posebno kukuruz. U kabastom delu obroka, pored livadskog i lucerkinog sena, koriste se i zelena lucerak , trave i kukuruzna silaža i dr. Ovako hranjena junad postižu prirast od 1-1,2 kg, utrošak hrane umeren, izbegavaju se digestivne smetnje.

Kabasti tip tova Ovaj tip tova zasniva se na velikim količinama kabaste hrane, uz ograničenu upotrebu koncentrata.  Obično se praktikuje gde je velika količina proizvodnje jeftine kabaste hrane.Od kabaste hrane najčešće se koriste razna sena, suva stabljika kukuruza kao i silaža stabljike kukuruza  i dr. Kabasti tip tova je pogoda za ekstezivnu proizvodnju, gde je manji prirast oko 0,8 kg, a grla stavljena u tov moraju biti nešto veće ulazne težine (od  200 kg ). Ovaj tip tova nije rentabilan , a njegova opravdanost se može naći u jeftinim kabastim hranivima. Najčešće u našim slučajevima kabasta hraniva nisu jeftina , pa se ovaj tip tova izbegava zbog većih troškova .

                                               

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 24. 09. 2021. u kategoriji stočarstvo