Uticaj navodnjavanja na prinos semenskog kukuruza

U agroklimatskim uslovima Vojvodine, navodnjavanje semenskog kukuruza doprinosi postizanju visokih i stabilnih prinosa semena, bez obzira na količinu i raspored padavina u periodu vegetacije. Prinos semenskog kukuruza bez navodnjavanja varira po godinama, slično variranju padavina. Prinos može biti izuzetno nizak. Zbog toga, semenski kukuruz treba da se gaji u navodnjavanju, naročito u severoistočnim i jugoistočnim krajevima Srbije, koji imaju manju sumu padavina i nepovoljniji raspored u odnosu na centralne i zapadne krajeve.

          Navodnjavanje semenskog kukuruza obezbeđuje ne samo visoke prinose, nego i dobar kvalitet. U proizvodnji semena, kvalitet je značajan koliko i prinos, jer bez dobrog kvaliteta semena, nema ni dobre proizvodnje merkantilnog kukuruza.

Potrebe semenskog kukuruza za vodom

          U prvim fazama razvića i porasta, dok su biljke male, kukuruz ima male potrebe za vodom, tako da se voda uglavnom troši na evaporaciju. Porastom biljaka, povećavaju se i potrebe za vodom. Najviše vrednosti utrošene vode dostižu se u letnjem periodu (juli i avgust), a zatim postepeno opadaju do zrenja. Ukupne potrebe za vodom zavise: od vremenski uslova u periodu vegetacije, od tipa hibrida i linija, gustine useva, primenjene agrotehnike i dr. Prema Vučiću (1976), potencijalna evapotranspiracija kukuruza za klimatske uslove Vojvodine, iznosi 425 mm i po godinama je vrlo promenljiva, što zavisi od uslova gajenja. Međutim, u literaturi se sreću različite vrednosti potreba kukuruza za vodom, od 238 do 1004 mm (Bošnjak, 1987).

          Kritičan period semenskog kukuruza za vodom, prema Vučiću (1971), je 7 do 10 dana pre metličenja do završetka oplodnje, jer se tada formiraju elementi prinosa (generativni organi). Robins i Domingo (1953) ističu, da pojava i kratkog perioda venuća biljaka (1-2 dana), u periodu formiranja generativnih organa, utiče na značajno smanjivanje prinosa. Musick i Dusec (1980) utvrdili su, da osetljivost semenskog kukuruza prema deficitu vode u zemljištu ide ovim redom: cvetanje i oprašivanje > nalivanje zrna > vegetativna faza.

          Ako u periodu setve nema padavina a temperature vazduha su visoke, zbog čega se površinski sloj zemljišta isuši, potrebno je izvršiti jedno interventno navodnjavanje odmah posle setve, sa zalivnom normom od 10 do 20 mm vode. Ravnomerno nicanje i porast roditeljskih komponenata inbred linija ima značaj za ravnomeran porast biljaka i ujednačeno svilanje i metličenje, što je važno zbog uklanjanja metlica kod ženskih biljaka i ujednačene oplodnje. Nedostatak vode u zemljištu u periodu cvetanja kukuruza povećava razmak između perioda svilanja i sazrevanja polena. Prema Clasen-u i Show-u (1970), svilanje kod većine biljaka kasni zbog suše, dok veći deo polena ne opadne, zbog čega veliki broj biljaka ostaje neoplođen ili slabo oplođen. U takvim uslovima, prinos semena značajno se smanjuje, a kvalitet opada.

 

Uticaj navodnjavanja na prinos semena

          Prinos semena kukuruza najviše zavisi od obezbeđenosti lakopristupačne vode u zemljištu u vegetacionom periodu. U godinama sa nedovoljnom količinom padavina, ili nepovoljnim rasporedom biljke se slabije razvijaju kao i klip, slabija je oplodnja i povećava se broj jalovih biljaka. Prinos semena je nizak, a u izrazito sušnim godinama vrlo nizak. Zbog neravnomerne sume padavina po godinama, prinos semena kao i ukupna proizvodnja semena kukuruza varira, što ometa redovno snabdevanje proizvođača potrebnim količinama semena kukuruza odgovarajućeg kvaliteta. Zbog toga, proizvodnja semena kukuruza treba da se odvija u sistemima za navodnjavanje.

          Pozitivan uticaj navodnjavanja na visinu i stabilnost prinosa semena kukuruza kod nas, utvrđen je brojnim ispitivanjima.      U sušnim godinama, u kojima je u kritičnim fazama porasta i razvića biljaka semenskog kukuruza (metličenje-svilanje-oplodnja) izražen veći ili manji nedostatak vode u zemljištu, navodnjavanje utiče na znatno povećanje prinosa semena. Pucarić, et al. (1970), u ogledima u 1968.godini, utvrdio je uticaj navodnjavanja na povećanje prinosa semena kukuruza od 66 do 103%, u zavisnosti od varijante zalivanja.

                    Kritični periodi semenskog kukuruza prema nedostatku lakopristupačne vode u zemljištu su svilanje, oprašivanje i foriranje zrna. U periodu svilanja, semenski kukuruz je najosetljiviji na zemljišnu sušu.

          Uticaj navodnjavanja na prinos i kvalitet semena zavisi od količine i rasporeda padavina. U sušnim i ekstremno sušnim godinama, navodnjavanje povećava prinos semena od 100 do 300%. Pored povećanja prinosa navodnjavanje povoljno utiče na kvalitet semena.

 

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 29. 11. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi