SUZBIJANJE SKLADIŠNIH INSEKATA

Prilikom prijema kukuruza u zrnu u skladišne objekte potrebno je uraditi detaljan pregled zrnene mase pomoću sondi i sita (prečnik otvora 2 mm ili manji) na prisustvo insekata, jer skladišni insekti kao što su kukuruzni žižak i žitni moljac mogu infestirati zrna kukuruza još u polju. Prisustvo skladišnih insekata tokom jeseni i proleća treba utvrđivati na svakih 10-15 dana, a tokom zime na 20 do 30 dana. U godinama kada se očekuje da će jesen biti s dosta toplih dana ili zima blaga, poželjno je, posebno pri skladištenju većih količina kukuruza, uraditi jedan tretman insekticidima. U zavisnosti od organizacionih i tehničkih mogućnosti, tretman treba uraditi tokom unošenja ili ubrzo posle smeštanja robe.
U našoj zemlji je za suzbijanje skladišnih insekata registrovano više kontaktnih insekticida, odnosno preparata na bazi aktivnih supstanci: malationa, pirimifos-metila i deltametrina sa sinergistom piperonil-butoksidom, kao i fumiganti na bazi aluminijum i magnezijum-fosfida. U prodaji se može naći i preparat na bazi cipermetrina sa piperonil-butoksidom koji je registrovan za suzbijanje skladišnih insekata u pšenici, tritikaleu, ječmu, raži i ovsu, ali nije registrovan i ne sme se koristiti u kukuruzu.
Prilikom primene insekticida važno je da se lica koja vrše tretman striktno pridržavaju uputstva za upotrebu (doza i način primene, karenca i dr.) i posebno da koriste sredstva za ličnu zaštitu (maska, odelo, rukavice i sl.). Primenu fumiganata mogu isključivo da rade firme registrovane za te poslove. Takođe, treba voditi računa o nameni insekticida, odnosno da li su predviđeni za tretiranje zrna i/ili skladišnih površina, jer je, na primer, malation registrovan samo za tretman skladišnih površina, ali je slabo efikasan na površinama od betona. Pirimifos-metil i deltametirn sa piperonil-butoksidom se mogu koristiti za tretman i površina i robe, s tim da je pirimifos-metil efikasniji za žiške, a deltametrin za rizopertu.
Upravljanje uslovima skladištenja, prvenstveno temperaturom je jedna od mera koje se sve više koriste u suzbijanju skladišnih insekata i održavanju nepovoljnih uslova za razvoj mikroorganizama. Zato je, ukoliko postoje tehničko-tehnološke mogućnosti, potrebno temperaturu zrnene mase sniziti i održavati na nivou nižem od 15 stepeni, jer na ovaj način se sprečava razviće insekata i mikroorganizama i izbegava upotreba pesticida.
Važno je istaći da se očuvanje proizvedenih količina i kvaliteta kukuruza tokom skladištenja može postići samo neprekidim praćenjem (monitoringom) prisustva štetnih insekata i drugih organizama u skladištu i doslednim sprovođenjem preventivnih mera, dok pesticide treba upotrebljavati samo kada je to neizbežno. Odgovornim pristupom tokom skladištenja i prerade kukuruza i drugih biljnih proizvoda doprinosi se ukupnom očuvanju bezbednosti hrane, što je posebno u interesu svih nas, odnosno potrošača.

       

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 29. 10. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi