Zaštita trešnje 

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u različitim fenofazama cvetanja:

-početak cvetanja do puno cvetanje (BBCH 61-65) –sorta Regina

-puno cvetanje (BBCH 65)-sorte Ferrovia, Cordia, Sweet Sareta, Grace  Star

-cvetovi se smežuravaju;većina latica opala (BBCH 67)-sorta Carmen

Najavljene padavine za sledeću nedelju uz osetljivu fenofazu cvetanja,  stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcijeprouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U zasadima u kojima su zastupljene sorte kod kojih je cvetanje u toku (BBCH 61-65) preporučuje se primena fungicida pre najavljenih padavina

Pehar (a.m.pirimetanil) 2l/ha ili

Tebukon (a.m.tebukonazol) 0,75 l/ha ili

Luminis, Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,5-0,75 l/ha ili

Cormax, Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon (a.m. ciprodinil) 0,2 kg/ha

U zasadima u kojima se trešnja nalazi u fenofazi precvetavanja, u cilju zaštite lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lišća (Stygmina carpophila) i pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) preporučuje se primena fungicida

Delan 700 WG,Galileo (a.m. ditianon) 0,075% ili

Capi, Captan 50 WP, Merpan (a.m. kaptan) 0,2-0,3 %

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi).Ukoliko se utvrdi prisustvo navedene štetočine preporučuje se primena insekticida

Pyrinex 48 EC,Kozma  (a.m. hlorpirifos) 0,1-0,15 %.

Primena insekticida je dozvoljena samo u zasadima  u kojima se trešnja nalazi  u fazi precvetavanja dok u fazi cvetanja primena insekticida nije dozvoljena!!!

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 04. 2021. u kategoriji pis