ZAŠTITA PŠENICE I JEČMA

Na području delovanja RC Sombor još uvek traje setva ozimih strnih žita dok se usevi posejani u ranijim rokovima setve nalaze u fazi do tri lista razvijena ( BBCH 13).

Vizuelnim pregledom parcela poniklih useva registrovano je prisustvo  krilatih jedinki kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae)  na do 10 % biljaka kao i prisustvo cikada (Psammotettix aloneus) na 5 % biljaka. U  odnosu na prethodni pregled kada je RC Sombor dao preporuku za primenu insekticida, registruje se povećanje broja biljaka sa kolonijama lisnih vašiju kao i prisutnost cikada u usevima i pšenice i ječma.

Navedene štetočine pored direktih šteta koje nanose usevima sisajući biljne sokove nanose i indirektne štete jer su vektori fitopatogenih virusa.

Povoljni  vremenski uslovi za razvoj navedenih štetočina se nastavljaju i u narednom periodu pa se poljoprivrednim porzvođačima preporučuje obilazak i pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina .

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10 % biljaka (prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/11(1) u početnim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida :

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2l/ha ili

Decis 2,5 EC , Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

 

cikada jec cikada ps

Slika 1 i 2-cikade 

vasi jec vasi ps    

Slika 3 i 4-vaši u usevu pšenice i ječma 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 27. 10. 2022. u kategoriji pis