Zaštita leske 

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi razvoja listova (razvijeno 3-4 lista).

Padavine koje su u najavi za dane vikenda, usloviće stvaranje uslova za infekciju leske od prouzrokovača bakterioza Xanthomonas arboricola pv.corylina.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje , da pre njavljenih padavina, urade tretman  fungicidom na bazi aktivne materije bakar-oksid -Nordox 75 WG u koncentraciji 0,3%.

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo lisnih vaši Aphididae , sa naličja listova, na 10-50 % biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju  zasade u cilju utvrđivanja  prisustva vaši. Ukoliko se s registruje njihovo prisustvo primena insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin-Karate zeon u količini 0,2 l/ha.

Takođe, u pojedinim zasadima, pregledom zaraženih pupoljaka eriofidnom grinjom  Phytoptus avellanae nismo registrovali prisustvo larvi što znači da su grinje počele migraciju na zdrave pupoljke.

U narednom periodu, zbog povoljnih temperatura, očekuje se intenzivna migracija grinja i naseljavanje zdravih pupoljaka leske pa se , posle najavljenih padavina, preporučuje primena akaricida na bazi aktivne materije abamektin -Abastate; Vertimec 018 EC; Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15%.

 

slika 1 - fenofaza razvoja leske; slika 2 - vaši na naličju leske

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 05. 04. 2021. u kategoriji pis