Stanje ječma na njivama

Na području delovanja RC Sombor usevi ječma se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od kraja bokorenja do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 29-31).

Vizuelnim pregledom useva ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma:

- mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 55% biljaka,

- pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka,

- sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka,

- rđe ječma (Puccinia hordei) na do 6 % biljaka

   

slika 1 - simptom mrežaste pegavosti; slika 2 - simptom pepelnice; slika 3 - simptom rđe ječma

Na osnovu vizuelnih pregleda useva ječma registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima bolesti na nivou epidemijskog praga štetnosti od preko 10 % biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca. U  narednom periodu, s porastom temperature i usevi ječma koji se nalaze na kraju bokorenja ući će u osetljivu fenofazu vlatanja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma u cilju utvrđivanja prisustva bolesti i fenofaze razvoja.

Ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma bolesti na nivou epidemijskog praga, 10 % biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca, preporučuje se  primena fungicida.

Za tretman se preporučuje neki od registrovanih fungicida:

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

Teatar Plus (azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha,

Sphere (trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha,

Mirador forte (azoksistrobin+tebukonazol) 1,5-2 l/ha,

Elatus era (protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha,

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

ili neki drugi regitrovani fungicid u usevu ječma.

 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 05. 04. 2021. u kategoriji pis